Опазване на лечебните растения

26/03/2016

Девесил

Девесилът се използва широко в хомеопатията, сладкарската и хранителната промишленост. Влиза в състава на ред тонизиращи балсами. Използва се в диетичното хранене и при диабет. За опазването му, възможностите за преработка и култивиране говорят доц. Нели Грозева, ръководител на катедра Ботаника в Тракийски университет, и Радослав Бакшев – управител на фирма за производство на масло от девесил.

05/03/2016

Филмът „Лековитото злато на България“

Рубриката ни среща с трима от героите на филма след неговото излъчване по Българска национална телевизия и широко разпространение чрез други телевизии, You Tube и Интернет: Йонка Банчева, билкозаготвител от Радювене, ловешко, Стойчо Хубчев, производител на билки от Карлово и Марин Пенков, собственик на предприятие за екстракти от билки и хранителни добавки.

04/03/2016

13 са най- търгуваните билки в Пловдивско през 2015 година

Димитър Димитров, Директор на Дирекция „Превантивна дейност”, в РИОСВ Пловдив представя обобщение от подадените от билкозаготвителите отчети за 2015 г. Според данните на 68-те изкупвателни пункта в Пловдивска област най- търгувани са 13 вида билки като основна тенденция е разширяването на култивираното отглеждане на лечебни растения. Радослав Кошински, съсобственик на изкупвателен пункт в Куклен, говори за значението на контрола върху ползването на билки.

18/02/2016

Хербариумите

Хербариуми има към всички ботанически звена по света. В някои, като като Англия, Германия, САЩ, Русия, хербарийните сбирки съхраняват над 250 хиляди до 1 000 000 хербарийни листа. В нашата страна големи хербариуми има в Института по ботаника на БАН , в биологическия факултет на СУ „Кл. Охридски”, в Пловдивския аграрен университет. Все повече са необходими и на билкозаготвителите, за да не се събират неподходящи видове. По този начин билките ще бъдат с по-добра цена, а лечебните растения в природата няма да бъдат похабявани.

31/01/2016

На територията на РИОСВ Русе са регистрирани 124 действащи билкозаготвителни пункта

На територията на РИОСВ Русе, където попадат областите Русе, Разград и Силистра, има регистрирани 124 действащи билкозаготвителни пункта. Това е един от най-активните райони в билкосъбирането. Почти във всяко населено място има билкозаготвителен пукт.

Анелия Николова – директор на дирекция „Превантивна дейност“ в РИОСВ Русе казва, че всяка община в своята програма за опазване на околната среда и водите има раздел „лечебни растения“ , който се съгласува в районната инспекция. Различните общини декларират между 30 до 100-150 вида лечебни растения на своите територии. Но за да има сигурност в тази информация, тя трябва да е направена на база проучвания. А такива проучвания не се правят на общинско ниво.

26/01/2016

Община Кюстендил разработва подробна програма за опазване на лечебните растения

Грижата за лечебните растения е успешна само, когато участват всички заинтересовани страни. Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на Закона за лечебните растения. Съгласно Закона, всяка общшина трябва да има раздел „лечебни растения“ към програмата си за опазване на околната среда, но повечето общински администрации в страната или нямат такъм раздел или само бегло споменават лечебните растения в програмите си. В община Кюстендил разделът за лечебните растения е разработен подробно. В него са описани правилата за събиране на растенията, представени са най-широко разпространените на територията сна страната, а също и застрашените видове. Описан е и редът за получаване на разрешително да добив на билки.

18/09/2015

Черната боровинка – лечебен плод, стопански значимо растение и ценен природен ресурс

Едни от най- богатите находища на черна боровинка у нас са на територията на Национален парк „Централен Балкан“ в Стара планина. Парковата дирекция осъществява контрол на дейностите на територията на парка, за да се съхрани неповторимата дива природа на средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък.

Българските боровинки са с високото съдържание на биологично активни вещества, нямат конкуренция и намират добър пазар в Германия, Швейцария, Италия и др. страни в Европейския съюз.

15/09/2015

Оценка на находището от синя хвойна на границата между общините Троян и Севлиево

Често събирането на лечебни растения е единственият шанс за много хора в слаборазвитите райони на страната да си осигурят допълнителен доход и да изхранват семействата си.
Затова е добре местните общности да познават региона, в който живеят, да знаят с какво природно богатство са заобиколени, да го опазват и използват. България има специален закон, който третира опазването и използването на лечебните растения. Законът изисква провеждането задължително на ресурсни оценки на находищата, като най-често тези оценки се извършват за приоритетни видове: видове с голямо стопанско значение или път такива , които са застрашени и се прави с цел тяхното опазване.
В Ловешко приключи оценката на находищата от синя хвойна на границата между две общини – Троян и Севлиево.

16/08/2015

Бране на билки за лично ползване

Събирането на лечебни растения е традиция у нас. Наред със стотиците хиляди билкосъбирачи, за които това е поминък, други стотици хиляди, а може би милиони туристи, също събират лековитите растения. Много от лечебните растения, обаче, са редки и защитен. Дори и добросъвестни хора ги събират, без да знаят нищо за това, че са предпазени от закона. Ако не познават билките добре, любителите билкосъбирачи, вместо да си помогнат, могат да си навредят.

30/07/2015

Правила за опазване на растенията, позволени само за лично ползване

С аромати, цветове и свежест планината мами в летните жеги, а ръцете на туристите сякаш сами посягат към растенията, с които на свеж букет или сушена връзка можем да пренесем богатството на природата у дома. Някои растения имат нужда от специална закрила заради ограничените ресурси на техните естествени местобитания. Тези растения могат да се събират само за лично ползване – т.е в малки количества, от 1 до 10 килограма на ден.

26/05/2015

Смрадликата – едно от най-популярните лечебни растения – правила за правилното й събиране и опазване

Смрадликата е едно от най – популярните лечебни растения в страната ни. Позната е под различни наименования, като например Тетра или Смрадлек. Ценните съставки, които притежава, са концентрирани в листата, които са богати на танини. Благодарение на тях смрадликата има кръвоспиращо, затягащо и противовъзпалително действие и се използва широко както в народната медицина, така и в козметичната индустрия.

20/04/2015

Опазване на ЛР

Нова инициатива ще помогне за опазването на лечебните растения във Врачански Балкан чрез създаване на „Билкарница”. На над 1300 метра надморска височина ще се изсушават билките, събрани в Природния парк. Не случайно инициативата ще е точно на територията на Парка, тъй като лечебните растения са подложени на натиск от прекомерното събиране за лични цели.

Туристите трябва да се информират кои са защитените видове, забранени за ползване от българското и европейското законодателство. И да знаят кога и как точно да събират различните растения, за да имат полза от тях и да не унищожават находищата.

31/03/2015

Опазване на ЛР

В началото на всяка календарна година билкозаготвителите, собствениците на изкупвателни пунктове, търговците на билки, които са събирани от дивата природа, подават отчети в Регионалните инспекции по околната среда и водите. В отчетите трябва да се съдържа информация за това какви количества от кои видове лечебни растения и какви части от тях са били събрани, колко от тях са били продадени и колко са останали на склад. Регионалните инспекции следят за опазването на находищата от диворастящи лечебни растения – задължение, което произтича съгласно Закона за лечебните растения. Ползвателите пък са задължени да се отчитат независимо дали са извършвали дейност през годината или не.
В РИОСВ – Шумен, която контролира територията на Шуменска и Търговищка област, има регистриран най-голям брой билкозаготвители в цялата страна – общо 167 физически и юридически лица – 100 за област Шумен и 67 – за Търговище.
За миналата година събраните и изкупени количества билки са повече от 600 тона, разказва Деян Спасов- експерт от Направление „Биологично разнообразие и защитени територии” в РИОСВ Шумен.

15/03/2015

Опазване на ЛР

С наредба към Закона за лечеббите растения се регламентират изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, обектите условията и редът, при които се организира и осъществява дейността по изкупуване, първична обработка и съхранение на билки. Билкозаготвителите трябва да знаят, че складът не бива да е разположен в непосредствена близост до места за отглеждане на селскостопански животни; че трябва да е отделен с ограда, срещу проникването на животни и пренасянето на животински отпадъци, да е сух и с естествена вентилация или да е оборудван с вентилационна система. Това са само част от условията, които трябва да спазват билкозаготвителите.
В репортажа ви срещаме с Георги Желев – той е билкозаготвител и заедно със семейството си живее и работи в село Ягодово, Пловдивско.

13/03/2015

Опазване на ЛР

В началото на всяка календарна година собствениците на билкозаготвителни пунктове и търговците на билки, които са събирани от дивата природа, подават информация в регионалните инспекции по околната среда и водите за изкупените, преработените и наличните в складове количества билки през предходната година. Това задължение произтича съгласно Закона за лечебните растения.
35 физически и юридически лица са предали своите отчети до края на месец януари в РИОСВ Стара Загора, разказва Женя Мочева, старши експерт „Биологично разнообразие и защитени територии и зони“. Репортаж на Диана Абрашева.

12/03/2015

Опазване на ЛР

В края на януари всяка година регионалните инспекции по околната среда и водите събират отчети от собствениците на изкупвателни пунктове, заготвителите и търговците на билки. Представят се данни за количествата изкупени и преработени билки през предходната година, за продадените и наличните обеми.

14/02/2015

РИОСВ в страната събират данни за количествата събрани билки през изминалата година

Всяка година през януари собствениците на изкупвателни пунктове, заготвителите, търговците, които са изкупили билки при осъществяване на дейността си подават информация в регионалните инспекции по околната среда и водите за изкупените, преработените и наличните количества билки предходната година. Данните се използват не само за статистика, но и за да се следи от кои видове и какви количества се събират.

03/02/2015

Ресурсна оценка на запасите от коприва, шипка и синя хвойна в Ловешко

Дълготрайното ползване на лечебните растения зависи до голяма степен от точна информация за количествата от един вид в находищата, в които той се среща. През лятото и есента на 2014 година в рамките на проект на Фондация „Информация и природозащита”, финансиран от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество бе направена оценка на запасите от коприва, шипка, синя хвойна и лечебна иглика в общините Ловеч, Априлци, Севлиево и Троян.

26/01/2015

Култивиране на Медицинска ружа

Медицинската ружа е сред лечебните растения, чийто корени са най- ценни, което е довело до унищожаването на диворастящите й находища. Тъй като не са оставяни растения за самовъзобновяване и период на покой, в който не се бере от находищата, те силно са намалели. За да се опази видът в природата, събирането му от естествените находища е забранено. Нуждата от суровина обаче е довела до необходимост от култивиране на медицинската ружа и от години коренът от нея се добива само от култивирани площи. За отглеждането на медицинската ружа ви разказваме днес с Фондация „Информация и природозащита“.

24/12/2014

Култивирането на валериана – отличен подход за опазване

Валерианата е популярно растение, познато и прилагано отдавна. Отначало в народната, после и в официалната медицина. В България е известна още като дилянка, коча билка или котешка трева. Терапевтичното й действие се дължи на цял комплекс съставки, които се намират в корените й.

Валерианата е разпространена навсякъде у нас, но диворастящите ресурси са силно намалели. В днешно време нуждите на фармацията от валериана се набавят само от култивирани площи, което е отличен подход за запазване на вида в дивата природа.

15/11/2014

Шипката – Царицата на билките

Шипката е една от най-разпространените и широко използвани билки у нас, с изключително лечебно действие, доказано през годините. Обикновената шипка е вид диворастяща роза. В нашата страна се срещат 22 вида шипки, като ценен е плодът. Билкарите я наричат „царицата на билките“, защото съдържа много полезни за организма вещества. За извличане на максимална полза от тази билка, тя трябва да бъде събирана по правилата. Какви са те, разберете от рубриката на Анелия Иванова!

26/10/2014

Хвойната

БНР и екипът на Фондация „ Информация и природозащита” в рубриката за лечебните растения представиха синята хвойна,  защото има доказани лечебни свойства и плодовете й имат една от най-високите цени за билки на килограм свежо тегло, но само ако са добре узрели и чисти от примеси. Хвойната е ценна е за здравето на човека и носи приходи на местните жители в районите с добри диворастящи находища. В репортажа, излъчен в предаването „Рано в неделя“,  Георги Мирчев и Мария Колева разказват за своя опит в събирането и заготовката, както и в опазването  на  това лечебно растение.

09/10/2014

Правила за събиране и съхранение на плодове от шипка, трънка и глог

Изборът на най- подходящо време за събиране на лечебни растения и различни части от тях е основна предпоставка за постигане на най – добро качество и най – високо съдържание на биологично активни вещества в събираните билки.Правилното събиране на лечебните растения е условие за опазване на видовете и способността им за плододаване и през следващите години.

Мерките за контрол на ползването, както и информация за постигане на най-добро качество на плодове на три от най-популярните лечебни растения ще чуете в рубриката.

29/09/2014

Култивиране на мурсалски чай

В рубриката ще чуете за ползите от култивирането на мурсалски чай. Успешният пример, който дава този вид доказва, че отглеждането на лечебни растения може да допринесе значително за тяхното опазване в дивата природа. Ползите за индустрията също са големи, тъй като култивираните растения по нищо не отстъпват на дивите си събратя.

23/09/2014

Отглеждането на коприва – възможност за развитие на бизнес и начин за опазване на природата

Копривата отдавна е известна на хората като лечебно растение и най-популярният вид е обикновената коприва, която се култивира често. Практици и специалисти разказват за значението на вида, големите добиви от него и предимствата от култивирането. Може ли отглеждането на коприва да се превърне в успешен семеен бизнес? За какво се използват различните части от растението? Отговорите на тези въпроси и още много полезна информация ще чуете в рубриката!

12/09/2014

Култивирането на мента-перспективен бизнес и гаранция за опазването на естествените находища

Едно от най-отглежданите растения в света на площ от 2,8 млн. декара е ментата. Повишаването на изкупната цена през последните години прави отглеждането на културата рентабилно и дава основание да се прогнозира чувствително увеличение на площите заети от мента. Mentha piperita (лютива мента) е и най-популярният вид използван в съвременната хранителна промишленост, фармация и козметика. Отглежда се заради специфичната комбинация от активни съставки, преди всичко ценното ментово масло, съдържащо ментол. В България съществуват отлични условия за отглеждане на вида. Повече за сортовете, приходите от култивиране и реализацията на продукцията, разберете от рубриката!

19/08/2014

Култивиране на кримски чай в Странджа

В Странджа виреят над 540 лечебни растения, но само едно е заслужило названието Чудото на Странджа- кримският чай. Красиво тревисто растение, чийто естествени находища са запазени около Малко Търново и което е включено в Червената книга на България като застрашен от изчезване вид. Култивирането на билката е един от добрите начини да се опазват естествените находища. Научете повече за бизнеса, който подпомага и запазването на вида в дивата природа!

31/07/2014

Мурсалски и кримски чай

Само в четири държави на Балканския полуостров – България, Гърция, Албания и Македония и никъде другаде по света, само на три места в България са били неговите естествени находища. В Родопите го наричат мурсалски, в Пирин – пирински, в Славянка планина, над Гоце Делчев, около връх Али ботуш го наричат алиботушки. Мурсалският чай е едно от най-интересните и популярни лечебни растения в момента, а кримският чай, негов братовчед е почти изчезнал, като находища от него има само около Малко Търново. В Червената книга е вписан в категорията „критично застрашен“. И ако до тук разказът ни звучи безнадеждно, ще го променим, защото изход за опазването на тези два вида има. Чуйте повече в рубриката!

15/06/2014

Размножаване на растенията „ин-витро“

Доц. Марина Станилова разказва как може да се преодолее трудното и бавно размножаване на редките растения. Всеки, който има интерес към производството на рядък вид растения, може да се довери на учените. При необходимост те могат бързо да размножат такива генотипи, които са с високо съдържание на активни вещества, с цел да се създаде посадъчен материал за култивирано отглеждане с високо съдържание на търсените биологично активни вещества. И така да се запазят естествените находища като не се налага да се взима размножителен материал от тях. Разберете повече за процеса на размножаване и приложението му за конкретни видове, като чуете рубриката!

10/06/2014

Лечебните растения под специален режим

35 са видовете лечебни растения, включенив списъка под специален режим на опазване и ползване – те са по-редки и с ограничени ресурси. За събирането им за стопански цели, т.е в по- големи количества, има специални изисквания в Закона за лечебните растения. Каква е процедурата и кои видове лечебни растения под специален режим са разрешени за събиране на територията на Пловдивска област – информация дава Димитър Димитров – директор на дирекция „Превантивна дейност“ в РИОСВ Пловдив. С него разговаря Паолина Комсалова.

22/04/2014

Ползване на видове под специален режим в област Пловдив – интервю с Димитър Димитров – директор на Дирекция „Превантивна дейност в РИОСВ Пловдив

35 вида лечебни растения са включени в списъка под специален режим на опазване и ползване. Това налага ограничение върху тяхното събиране в големи количества. В област Пловдив има голямо разнообразие от видове диворастящи лечебни растения. В предаването „12+3“ Димитър Димитров – директор на Дирекция „Превантивна дейност в РИОСВ, представя информация за това за кои растения е дадено разрешение за ползване на територията на област Пловдив и в какви количества. За да разберете повече за целите на тази мярка за опазване на ЛР и начина, по който се прилага тя, изслушайте рубриката!

31/03/2014

Ползване на видове под специален режим в област Стара Загора – интервю със старши експерт от РИОСВ Стара Загора- Женя Мочева

Област Стара Загора е надарена с голямо разнообразие от видове диворастящи лечебни растения. На територията на областта са организирани над 40 пункта за изкупуване на билки. Най-разпространени са шипка, липа, глог, лайка, девисил, бръшлян и др. Има обаче и други видове, които се срещат по-рядко. Кои са те и какви мерки за опазването им се прилагат разберете от Женя Мочева, старши експерт „Биологично разнообразие, защитени видове, територии и зони” в РИОСВ Стара Загора.

11/12/2013

Редки и защитени видове лечебни растения – интервю с доц. Люба Евстатиева

Доц. Люба Евстатиева – специалист по лечебни растения в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, коментира в предаването „Преди всички“, че ние „дори не се замисляме колко често използваме лечебните растения в ежедневието си“. От част от лечебните растения са останали единични бройки в дивата природа. Заедно със засиления контрол, най-добрият начин да запазим тези видове е тяхното култивиране, категорична е Люба Евстатиева.

02/12/2013

Оценка на ресурсите от лечебни растения – интервю с доц. Елена Генова

Като всеки природен ресурс, билките не са неизчерпаеми и трябва да се опазват и събират при определени правила. За взимането на правилни решения за ползването на ресурсите от всеки вид е нужно да се знае къде и какви количества лечебни растения съществуват, така че находищата да се самовъзобновяват. Ето защо в Закона за лечебните растения е предвидено извършването на оценки на ресурсите от лечебни растения. Какво представлява оценката? Доц.Елена Генова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН отговори на този въпрос в рубриката на Васка Начкова.